top of page
Water Ripple

Privacy Beleid

Warana Lichaamsgerichte Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil zij heldere en transparante informatie geven over hoe zij om gaat met persoonsgegevens.

Warana doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Warana Lichaamsgerichte Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.
   

Als Warana Lichaamsgerichte Coaching is zij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten wordt door Warana Lichaamsgerichte Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;
   

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Warana Lichaamsgerichte Coaching de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Geboortedatum;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht

 • Gegevens over gezondheid
   

Uw persoonsgegevens worden door Warana Lichaamsgerichte Coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en tot 1 jaar daarna. Daarna alleen de gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie.
   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Warana geeft kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Dit zal altijd gepaard gaan met het vooraf toestemming vragen aan de coachie en alleen gebeuren wanneer dit zinvol is in het kader van de gevolgde behandeling.

Warana Lichaamsgerichte Coaching geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt zij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal zij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Warana opvraagt. In een dergelijk geval dient zij medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan zij persoonsgegevens delen met derden indien u Warana hier schriftelijk toestemming voor geef.

Bewaartermijn

Warana Lichaamsgerichte Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Warana Lichaamsgerichte Coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft zij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Warana Lichaamsgerichte Coaching van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Warana hanteert een wachtwoordbeleid op alle gebruikte systemen en dossiers worden ook nog met een  wachtwoord beveiligd;

 • Zij zal pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Zij maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Ze test en evalueert regelmatig haar maatregelen;

 • Haar medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Warana Lichaamsgerichte Coaching van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door haar of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Warana te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Warana Lichaamsgerichte Coaching kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan de hiervoor genoemde verzoeken.

Mag zij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Warana u hierover direct contact met haar op te nemen. Komt zij er samen met u niet uit dan vindt zij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Warana op via info@warana-coaching.nl of het contact formulier.

bottom of page